USLUGE

.

Razvoj i implementacija metoda neformalnog obrazovanja za rad sa mladima i decom (kao i drugim ciljnim grupama u skladu sa potrebama).

Libero u svom radu veliku pažnju pridaje neformanom obrazovanju i gotovo svaki projekat za podršku mladima je u baziran na edukaciju mladih primenom različitih metoda neformalnog obrazovanja i razvojem novih prema konkretnim potrebama. Ove metode uključuju i iskustveno učenje koje je primenljivo na rad u različitim oblastima i sa različitim ciljnim grupama, a rezultatu rada su brzo vidljivi i upotrebljivi.

Podizanje kapaciteta i kreiranje metodologije rada sa madima i decom za organizacije/institucije (kao i za rad sa drugim ciljnim grupama u skladu sa potrebama).

Ogledalo rada u ovoj oblasti je upravo prikazano kroz primer usluga za UNICEF, ali Libero kroz druge projekte radi na razvoju novih metodologija kako da omladinske organizacije rade sa mladima sa poteškoćama u učenju i sa velikim rizikom napuštanaja sistema formalnog obrazovanja, kao i sa mladima iz područja pogođenih konfliktima. Osim toga, set ovih usluga je primenljiv u radu sa drugim ciljnim grupama, s obzirom da je identifikovana potreba organizacija, instuticija i drugih poslovni subjekata za razvojem i podizanjem kapaciteta svojih timova za rad.

Razvoj i izrada onlajn alata za:

 • Podizanje kapaciteta (onlajn obuke, webinari, interaktivne radionice i sl.),
 • Multiplikaciju i diseminaciju rezultata rada (sajtovi, portali, stranice društvenih mreža i sl.),
 • Promociju, kampanje za podizanje svesti i druge kampanje (social media marketing alati, tizeri, trejleri i sl.),
 • Povezivanje, umrežavanje, klasterovanje organizacija, institucija, volontera, aktivista (interaktivne baze podataka i sl.).

Libero je među prvim organizacijama civilnog društva prepoznao ulogu Interneta i onlajn alata u životu mladih, i preopoznat je kao pionir u ovoj oblasti, a svoj rad u polsednje 5 godina posvetio je upravo ovoj oblasti. Relizovan je veliki broj projekata koji su koristili različite pristupe mladima kroz korišćenje onlajn alata, a svaki projekat bez izuzetka koristi digitalne kanale za komunikaciju rezultata. Tempo današnjice se oslikava u brzim promenama, navike su promenjene, korisnici zahtevaju da su im informacije lako i brzo dostupne, a onlajn alati su upravo odgovor na to jer prevazilaze vremenske, geografske i sve druge barijere.

Tehnicka implementacija i podrška u realizaciji projekata kroz podizvođačke usluge:

 • Situaciona analiza,
 • Nadgledanje realizacije i kontrola kvaliteta,
 • Sprovođenje sekundarnih i tematskih istrazivanja,
 • Regrantiranje i podgrantiranje,
 • Rad na terenu,
 • Tehnička organizacija i logistička podrška organizaciji događaja,
 • Eksterna evaluacija, itd.

Navedene usluge predstavljaju sastavne aktivnosti maltene svakog projekta te se sa sigurnošću može reći da tim i eksperti imaju značano iskustvo u realizaciji ovih aktivnosti, kako za realizaciju svojih projekata, tako i kroz partnerstva.

EKSPERTI

ANA MIRKOVIĆ

O Ani

Diplomirala je psihologiju. Radi kao communication leader u digitalnoj agenciji “Razor Communications” gde se bavi donošenjem komunikacionih strategija odnosno njihovim planiranjem, primenom i evaluacijom. Tokom svog dugogodišnjeg iskustva u praksi radila je kao savetnik za digitalne komunikacije u UNICEF-u Srbija. Ana takođe radi i kao predavač na „Business Academy“ (Cambridge International School) i „ITAcademy“ na predmetima koji se bave odnosima sa javnošću, digitalnim odnosima sa javnošću, korporativnim komunikacijama i korporativnim identitetom, komunikacijom u kriznim situacijama, ličnim brendiranjem, sponzorstvom, psihologijom ličnosti, menadžmentom događaja i odnosima s medijima. Ana sarađuje sa Liberom od 2011. godine, počevši od učešća na projektu „Virtualno kao stvarnost“, a kasnije kao konsultant na svim drugim projektima u sferi virtualnog.

Polja ekspertize:

 • Razvoj i kreiranje onlajn alata za izgradnju kapaciteta,
 • Razvoj i kreiranje onlajn alata za multiplikaciju i diseminaciju rezultata rada,
 • Razvoj i kreiranje onlajn alata za promociju, kampanje za podizanje svesti i druge kampanje.

IVAN DESPOTOVIĆ

O Ivanu

Ivan radi na razvoju i upravljanju projektima vezanim za zaštitu i unapređenje ljudskih i građanskih prava u realnom i virtuelnom svetu, i promoviše evropske vrednosti među mladima u Srbiji i regionu. Ivan je diplomirani saobraćajni inženjer. Autor je više vodiča za pospešivanje omaldinskog aktivizma i osnaživanje organizacija civilnog društva pomoću digitalnih tehnologija. Kao suosnivač obrazovne inicijative „Smart City“ bavi se i promocijom saradnje političkog i privatnog sektora na razviju tehnoloških rešenja za podsticanje urbanog razvoja i stvaranje inovativnih praksi. On je programski direktor „Smart City“ festivala u Beogradu – događaja koji okuplja preko 2000 gostiju, govornika i eksperata iz celog sveta. Ivan je predavač u oblastima digitalizacije, pametnih gradova kao i na polju klimatskih promena. Takođe, on je autor brojnih članaka objavljenih u domaćim i međunarodnim publikacijama i časopisima. Kao koordinator u Kancelariji za mlade Novog Beograda bio je zadužen za osmišljavanje i upravljanje aktivnostima koje su fokusirane na lični i profesionalni razvoj mladih na Novom Beogradu kroz društveni aktivizam, neformalne metode obrazovanja i osnaživanje participacije mladih u životu lokalne zajednice. Bio je kordinator na velikom broju projekata sa ciljem ostvarivanja ciljeva omladinskih organizacija. Pored toga, Ivan aktivno radi kao konsultant pri izradi komunikacionih strategija organizacija civilnog društva, preduzeća i ostalih organizaciji.

MINA MIRKOVIĆ

O Mini

Završila je osnovne i master studije na Fakultetu organizacionih nauka, studijski program: Menadžment i organizacija. Mina radi kao konsultant na implementaciji projekata različitih vrsta, sa različitim temama i donorima. Svoju stručnost je nadogradila kao jedan od dvadeset polaznika odabranih iz cele Srbije na treningu za finansijski, pravni i administrativni menadžment na projektima finansiranim kroz programe Evropske unije. Od 2012. godine ona kao konsultant vodi računa o usklađenosti sa ugovorima o grantu i pravilnoj primeni svih procedura. Ima iskustva u PRAG procedurama (EU nabavke) i procedurama javnih nabavki u skladu sa zakonodavstvom Republike Srbije. Mina je takođe bila angažovana na međunarodnom monitoringu projekata, istraživanjima i eksternim evaluacijama. Poseduje diplome kurseva digitalnog marketinga i marketinga društvenih medija (Professional Diploma in Digital Marketing and Diploma in Social Media Marketing), što je kvalifikuje za rad na projektima koji su u sferi digitalnog.

Polja ekspertize:

 • Situaciona analiza,
 • Nadgledanje realizacije i kontrola kvaliteta,
 • Sprovođenje sekundarnih i tematskih istraživanja,
 • Tehnička organizacija i logistička podrška organizaciji događaja,
 • Eksterna evaluacija,
 • Razvoj i kreiranje onlajn alata za izgradnju kapaciteta.

NIKOLA KOLJA BOŽOVIĆ

O Nikoli

Nikola Kolja Božović je umetnik i profesor na Fakultetu primenjene umetnosti na odseku za zidno slikarstvo. Završio je magistarske studije na odseku za zidno slikartsvo 2004. godine na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Rođen 1975. godine u Beogradu. Član je ULUS-a i nagrađen je veliki broj puta za slikarstvo, a među nagradama se ističu Zlatna paleta koju dodeljuje ULUS, kao i grant njujorške fondacije Polok Krasner. Nikola je takođe jedna od osnivača grupe „HYPE“. Izlagao je u okviru brojnih grupnih izložbama poput izložbe u Umetničkom muzeju Kine u Šangaju, kao i na samostalnim izložbana u zemlji i svetu. Samostalnu izložbu imao je i u salonu Muzeja savremene umetnosti u Beogradu pod nazivom „Fantazmi na točkovima“, vođenu od strane kustoskinje Mišele Blanuše. Nikola je član upravnog odbora Oktobarskog salona kao i saveta za kreativne industrije Vlade Srbije. Njegova dela deo su nekoliko privatnih kolekcija u Srbiji i Evropi, uključujući kolekcije „RADIX“ u Beogradu, „BORUSAN“ u Istanbulu, kolekciju Muzeja grada Beograda, kao i kolekciju Međunarodnog umetničkog bijenala u Pekingu.

 

COE
Evropska omladinska fondacija
Ministarstvo
Program "Evropa za građane i građanke"
BUM
Program "ERAZMUS+"
BUM
ACT projekat
BUM
RYCO