USLUGE

.

Razvoj i implementacija metoda neformalnog obrazovanja za rad sa mladima i decom (kao i drugim ciljnim grupama u skladu sa potrebama).

Libero u svom radu veliku pažnju pridaje neformanom obrazovanju i gotovo svaki projekat za podršku mladima je u baziran na edukaciju mladih primenom različitih metoda neformalnog obrazovanja i razvojem novih prema konkretnim potrebama. Ove metode uključuju i iskustveno učenje koje je primenljivo na rad u različitim oblastima i sa različitim ciljnim grupama, a rezultatu rada su brzo vidljivi i upotrebljivi.

Podizanje kapaciteta i kreiranje metodologije rada sa madima i decom za organizacije/institucije (kao i za rad sa drugim ciljnim grupama u skladu sa potrebama).

Ogledalo rada u ovoj oblasti je upravo prikazano kroz primer usluga za UNICEF, ali Libero kroz druge projekte radi na razvoju novih metodologija kako da omladinske organizacije rade sa mladima sa poteškoćama u učenju i sa velikim rizikom napuštanaja sistema formalnog obrazovanja, kao i sa mladima iz područja pogođenih konfliktima. Osim toga, set ovih usluga je primenljiv u radu sa drugim ciljnim grupama, s obzirom da je identifikovana potreba organizacija, instuticija i drugih poslovni subjekata za razvojem i podizanjem kapaciteta svojih timova za rad.

Razvoj i izrada onlajn alata za:

 • Podizanje kapaciteta (onlajn obuke, webinari, interaktivne radionice i sl.),
 • Multiplikaciju i diseminaciju rezultata rada (sajtovi, portali, stranice društvenih mreža i sl.),
 • Promociju, kampanje za podizanje svesti i druge kampanje (social media marketing alati, tizeri, trejleri i sl.),
 • Povezivanje, umrežavanje, klasterovanje organizacija, institucija, volontera, aktivista (interaktivne baze podataka i sl.).

Libero je među prvim organizacijama civilnog društva prepoznao ulogu Interneta i onlajn alata u životu mladih, i preopoznat je kao pionir u ovoj oblasti, a svoj rad u polsednje 5 godina posvetio je upravo ovoj oblasti. Relizovan je veliki broj projekata koji su koristili različite pristupe mladima kroz korišćenje onlajn alata, a svaki projekat bez izuzetka koristi digitalne kanale za komunikaciju rezultata. Tempo današnjice se oslikava u brzim promenama, navike su promenjene, korisnici zahtevaju da su im informacije lako i brzo dostupne, a onlajn alati su upravo odgovor na to jer prevazilaze vremenske, geografske i sve druge barijere.

Tehnicka implementacija i podrška u realizaciji projekata kroz podizvođačke usluge:

 • Situaciona analiza,
 • Nadgledanje realizacije i kontrola kvaliteta,
 • Sprovođenje sekundarnih i tematskih istrazivanja,
 • Regrantiranje i podgrantiranje,
 • Rad na terenu,
 • Tehnička organizacija i logistička podrška organizaciji događaja,
 • Eksterna evaluacija, itd.

Navedene usluge predstavljaju sastavne aktivnosti maltene svakog projekta te se sa sigurnošću može reći da tim i eksperti imaju značano iskustvo u realizaciji ovih aktivnosti, kako za realizaciju svojih projekata, tako i kroz partnerstva.

EKSPERTI

ANA MIRKOVIĆ

O Ani

Diplomirala je psihologiju. Radi kao communication leader u digitalnoj agenciji “Razor Communications” gde se bavi donošenjem komunikacionih strategija odnosno njihovim planiranjem, primenom i evaluacijom. Tokom svog dugogodišnjeg iskustva u praksi radila je kao savetnik za digitalne komunikacije u UNICEF-u Srbija. Ana takođe radi i kao predavač na „Business Academy“ (Cambridge International School) i „ITAcademy“ na predmetima koji se bave odnosima sa javnošću, digitalnim odnosima sa javnošću, korporativnim komunikacijama i korporativnim identitetom, komunikacijom u kriznim situacijama, ličnim brendiranjem, sponzorstvom, psihologijom ličnosti, menadžmentom događaja i odnosima s medijima. Ana sarađuje sa Liberom od 2011. godine, počevši od učešća na projektu „Virtualno kao stvarnost“, a kasnije kao konsultant na svim drugim projektima u sferi virtualnog.

Polja ekspertize:

 • Razvoj i kreiranje onlajn alata za izgradnju kapaciteta,
 • Razvoj i kreiranje onlajn alata za multiplikaciju i diseminaciju rezultata rada,
 • Razvoj i kreiranje onlajn alata za promociju, kampanje za podizanje svesti i druge kampanje.

JELENA SPASOVIĆ

O Jeleni

Jelena veruje da mladi pokreću napredak kroz nove ideje i to je razlog zašto je ona posvećena davanju podrške mladima kroz svoj dugogodišnji rad u Liberu i mnogim drugim međunarodnim i nacionalnim institucijama kako bi se mladi „pokrenuli i oslobodili ideje“. Ona je bila inicijator i predvodnik u radu političkih organizacija i organizacija građanskog društva. Ona nikad ne odustaje – i od drugih ne očekuje ništa manje! Kao lider, govornik i facilitator u obrazovanju, Jelena se uvek zalagala za inovativni pristup i ispitivanje novih oblasti u kojima se svetovi tehnologije i učenja susreću.

MINA MIRKOVIĆ

O Mini

Završila je osnovne i master studije na Fakultetu organizacionih nauka, studijski program: Menadžment i organizacija. Mina radi kao konsultant na implementaciji projekata različitih vrsta, sa različitim temama i donorima. Svoju stručnost je nadogradila kao jedan od dvadeset polaznika odabranih iz cele Srbije na treningu za finansijski, pravni i administrativni menadžment na projektima finansiranim kroz programe Evropske unije. Od 2012. godine ona kao konsultant vodi računa o usklađenosti sa ugovorima o grantu i pravilnoj primeni svih procedura. Ima iskustva u PRAG procedurama (EU nabavke) i procedurama javnih nabavki u skladu sa zakonodavstvom Republike Srbije. Mina je takođe bila angažovana na međunarodnom monitoringu projekata, istraživanjima i eksternim evaluacijama. Poseduje diplome kurseva digitalnog marketinga i marketinga društvenih medija (Professional Diploma in Digital Marketing and Diploma in Social Media Marketing), što je kvalifikuje za rad na projektima koji su u sferi digitalnog.

Polja ekspertize:

 • Situaciona analiza,
 • Nadgledanje realizacije i kontrola kvaliteta,
 • Sprovođenje sekundarnih i tematskih istraživanja,
 • Tehnička organizacija i logistička podrška organizaciji događaja,
 • Eksterna evaluacija,
 • Razvoj i kreiranje onlajn alata za izgradnju kapaciteta.
Evropska omladinska fondacija
Program "Evropa za građane i građanke"
Program "ERAZMUS+"
Ministarstvo za evropske integracije
RYCO